logo.png

Onbekendheid met het recht geeft meer aanleiding tot processen dan kennis van het recht. Marcus Tullius Cicero

Down.svg

kantoor

foto1.png

Historiek

-

Na een loopbaan van meer dan tien jaar bij het Brussels kantoor Loeff Claeys Verbeke als vennoot-partner richtte mr. Carlos De Wolf te Maarkedal in 2000 het ‘Advocatenkantoor De Wolf’ op als nichekantoor in het domein van het administratief recht, met een bijzondere specialisatie binnen de overheidsopdrachtenreglementering. Mr. Hilde Van Parys maakt van het eerste uur deel uit van het kantoor. In 2014 werd het kantoor versterkt door Mr. Charlotte De Wolf met een bijzondere interesse voor milieu- en omgevingsrecht.
 
Het kantoor evolueerde tot een betrouwbare juridische actor binnen de domeinen van zakenrechtelijke transacties en alle aspecten van onroerend goed, milieu, omgeving en aanneming, (internationaal) contractenrecht, vennootschapsrecht en vennootschapsrechtelijke structuren, etc.
 
Eind 2016 werd ervaring en jeugdig enthousiasme gebundeld en was de oprichting van het kantoor De Wolf & Vennoten Advocaten (“D&V”) een feit.

Aanpak

-

D&V stelt bij de behandeling van dossiers steeds een projectmatige aanpak voorop. Dit impliceert een kwaliteitsvolle juridische dienstverlening die gestoeld is op een pragmatische benadering en leidt tot het aanbieden aan de cliënt van een globale en persoonlijke oplossing.

D&V heeft als leidmotief om, als betrouwbare partner, juridische dienstverlening met een toegevoegde waarde te bieden.

D&V gelooft dan ook sterk in het opbouwen en onderhouden van een vertrouwensrelatie met de cliënt. 

Een continue samenwerking laat toe maximaal in te zetten op voorafgaande adviesverlening en derhalve geschillenpreventie. Cliënten kunnen op die manier al van bij de opstart van een project ruggenspraak hebben met het kantoor en vervolgens een geïnformeerde beslissing nemen op basis van een juridisch onderbouwde risico-afweging.

Anderzijds wordt in het kader van dossiers waarbij een gerechtelijke of administratiefrechtelijke procedure onvermijdbaar is, steeds een objectieve analyse gemaakt van het dossier met een juridische inschatting van de sterktes en zwaktes. Op basis van deze inschatting wordt in overleg met de cliënt een strategie uitgetekend.Naar de standaard van D&V kan dergelijke kwaliteitsvolle dienstverlening enkel worden gewaarborgd mits een grondige en permanent geactualiseerde kennis. Daarom dat D&V niet alleen terugvalt op zijn ruime ervaring, maar ook voortdurend investeert in studie en vorming binnen de behandelde rechtsdomeinen. Relevante en belangwekkende ontwikkelingen worden proactief gedeeld met het cliënteel via nieuwsbrieven en klantenseminaries.

Op die manier wenst D&V een daadwerkelijke meerwaarde aan te bieden, die de cliënt toelaat zich op zijn kernactiviteiten te concentreren.
Down.svg

ervaring & deskundigheid

foto2.png

Overheidsopdrachten &
Vastgoedrecht

+

Omgevings- &
Onteigeningsrecht

+

Ondernemingsrecht

+

Arbitrage & Bemiddeling

+

Overheidsopdrachten & Vastgoedrecht

-

D&V heeft ruime ervaring in de juridische omkadering van publiek en private vastgoedprojecten, zowel wat betreft de ontwikkeling, de realisatie als de exploitatie. De dienstverlening omvat zowel de integrale begeleiding van projecten als ad hoc adviesverlening of vertegenwoordiging ingeval van geschil. In die laatste context worden ook gerechtelijke expertises begeleid.

D&V kan bogen op grote deskundigheid wat betreft het uitwerken van structuren houdende overdracht of toekenning van zakelijke rechten (koop-verkoop, erfpacht en opstal, vruchtgebruik, …), het opstellen en onderhandelen van (private) aannemingsovereenkomsten, het opstellen en/of handhaven van gebruiksovereenkomsten (exploitatie, huur, …).

De voorbije jaren heeft D&V aan zowel private ondernemingen als openbare besturen advies verleend in prestigieuze projecten binnen uiteenlopende sectoren, zoals o.a. de sanering en asbestverwijdering aan het Postchequegebouw te Brussel, de concessieovereenkomst inzake waterzuivering Brussel Noord, de bouwprojecten van het Justitiepaleis te Antwerpen en te Gent, het brownfieldproject Fasiver te Gent, de ICT-projecten betreffende het federale departement Financiën, het PPS-project Alcatel te Antwerpen, het Oosterweelproject, de gebiedsontwikkeling van de handelsbeurssite “The Loop” te Gent,  het project Diabolo, het Diftar-project voor het grondgebied Zuid-Oost-Vlaanderen, het PPS-project Brabo I, de slibverwerkingsinstallatie Amoras, het project De Singel, diverse overheidsopdrachten en bouwprojecten in de zorgsector, en de investeringen in de schoolinfrastructuur in Vlaanderen.

D&V blijft via deelname aan diverse studiedagen en opleidingscycli, zowel als spreker en als deelnemer, de evolutie van de wetgeving en de rechtspraak nauwgezet opvolgen.

De evolutie van de wetgeving van een regelgevend kader naar een economisch beleidsinstrument – de Europese regelgeving inzake overheidsopdrachten vormt hierbij een schoolvoorbeeld – heeft tot gevolg dat de juridische advies- en dienstverlening steeds meer en, vooral, vroeger intervenieert in het bedrijfsvoeringproces van een onderneming.
Nog meer dan in het verleden is de goede en onderbouwde voorbereiding van een offerte, gesteund op een voorafgaande analyse van de administratieve bepalingen van de opdrachtdocumenten, bepalend voor het uiteindelijk resultaat. Anderzijds beseft D&V ook dat ondernemingen wensen om de kosten bij de voorbereiding van offertes te beheersen – gegeven het onzeker karakter van de gunningsprocedure – zodat een efficiënte en kosten geoptimaliseerde adviesverlening, in nauw overleg met de interne medewerkers van de onderneming, zeer belangrijk is.

Omgevings- en onteigeningsrecht

-

D&V heeft een bestendige praktijk in het voeren van procedures voor de deputatie van alle Vlaamse provincies, alsook in het begeleiden van procedures voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad van State met betrekking tot stedenbouwkundige, milieu- en socio-economische vergunningen, alsook ruimtelijke uitvoeringsplannen.
 
D&V was zo onder meer betrokken bij het project Eksterlaer te Antwerpen, het opvolgen van procedures rond de realisatie van de heraanleg en de uitbreiding van de N60 op het grondgebied Oudenaarde-Maarkedal-Ronse; procedures met betrekking tot infrastructuurprojecten voor de realisatie van studentenvoorzieningen en woongelegenheden, adviesverlening met het oog op het bekomen van een stedenbouwkundige vergunningen voor de aanleg van bedrijventerreinen.

D&V heeft ook een ruime ervaring in het onteigeningsrecht waarbij bijstand wordt verleend bij zowel het voeren van onderhandelingen, als bij gerechtelijke procedures voor de Raad van State en de burgerlijke rechtbanken.

De nieuwe wetgeving met betrekking tot de omgevingsvergunning wordt nauw opgevolgd waardoor D&V in de mogelijkheid is om u steeds op accurate wijze te adviseren in uw vastgoedprojecten.

Ondernemingsrecht

-

Als betrouwbare juridische partner fungeert D&V als aanspreekpunt voor alle rechtsdomeinen waarmee de moderne onderneming of openbare instelling wordt geconfronteerd zoals (internationaal) contractenrecht, ICT-recht en aandachtspunten inzake intellectuele eigendomsrechten.

D&V behandelt dossiers inzake aansprakelijkheid en incasso van onbetaalde facturen. D&V begeleidt ten slotte haar cliënteel op het vlak van vennootschapsrecht, (dis)continuïteit van de onderneming, en familiale opvolging en/of successieplanning.
Via een performante informatica-infrastructuur, en met maximale aanwending van de elektronische communicatiemiddelen, beoogt D&V haar klanten, zowel publieke als private, een kwaliteitsvolle en geïntegreerde juridische dienstverlening aan te bieden.

Arbitrage & Bemiddeling

-

De alternatieve geschillenbeslechting, zoals arbitrage en bemiddeling, is een actueel waardevol instrument om de belangen van cliënten in een conflict op een onderbouwde wijze te behartigen.
 
D&V heeft een praktijk uitgebouwd in deze alternatieve geschillenbeslechting zowel als internationale arbiter alsook als erkend bemiddelaar.

Als betrouwbare juridische dienstverlener wenst D&V ook aan haar cliënteel de mogelijkheid te bieden om op deze alternatieve geschillenbeslechting beroep te doen en hen daarin op een kwaliteitsvolle wijze te begeleiden.

ervaring & deskundigheid

Left.svg
Right.svg
Down.svg

team

dw1.jpg

Carlos De Wolf

Advocaat

-

DV_Logo_Mail.svg
DV_Logo_IN.svg
dw2.jpg

Hilde Van Parys

Advocaat

-

DV_Logo_Mail.svg
DV_Logo_IN.svg
dw4.jpg

Charlotte De Wolf

Advocaat

-

DV_Logo_Mail.svg
DV_Logo_IN.svg
dw4.jpg

Cathy Wandels

Secretaresse

-

DV_Logo_Mail.svg
DV_Logo_IN.svg
adv6.jpg

Ann Vanrysselberghe

Secretaresse

-

DV_Logo_Mail.svg
DV_Logo_IN.svg
dw1.jpg

Carlos De Wolf

Advocaat

-

Ingeschreven aan de balie te Brussel van 1987 tot 2000
Ingeschreven aan de balie te Oudenaarde sinds 2000
Tweede inschrijving aan de balie te Gent sinds 2009

 • Licentiaat in de rechten (Rijksuniversiteit Gent, 1984)
 • Geaggregeerde in de fiscale wetenschappen (Fiscale Hogeschool Brussel, 1986)
 • Postuniversitaire cyclus management (Vlerick School voor Management, 1987)
 • Vervolmakingsopleiding inzake exportbeleid (International Trade Institute Brussel, 1988)
 • Aanvullende opleiding Logistiek en Mobiliteit (Postuniversitaire vervolmakingsopleidingen Rijksuniversiteit Gent, 2000)

In 1987 trad Carlos De Wolf toe tot de afdeling vennootschaps- en fiscaal recht van de associatie Braun Claeys Verbeke Sorel.  Van 1988 tot 1990 liep hij een buitenlandse stage bij het kantoor Meyer Lustenberger & Partners in Zürich waar hij zich vooral bezighield met internationaal fiscaal recht en financieel recht.  Na deze stage keerde hij terug naar het kantoor Braun Claeys Verbeke Sorel, nadien omgevormd tot Loeff Claeys Verbeke en thans genaamd Allen & Overy Belgium.  Binnen laatstgenoemde organisatie bouwde hij als vennoot een belangrijke praktijk uit in administratief en publiek recht.

Zijn huidige praktijk omvat in hoofdzaak openbaar aanbestedingsrecht, aannemingsrecht, publiek-private partnerships, projectfinanciering, alsmede procedures voor de burgerlijke rechtbanken en de Raad van State.  Hij adviseert o.m. diverse bouwbedrijven die zowel in België als in en buiten de Europese Unie actief zijn.  Daarnaast neemt hij vaak als spreker deel aan conferenties inzake BOT-projecten, contractuele structuren gesteund op het concept van de publiek-private samenwerking (“PPS”), projectfinanciering en overheidsopdrachten.  Binnen het rechtsdomein van PPS concentreert zijn adviesverlening zich vooral op gebiedsontwikkeling, zorginstellingen, schoolinfrastructuur en brownfields.

Carlos De Wolf is lid van het redactiecomité van het Tijdschrift voor Aannemingsrecht en co-auteur van de Praktische Commentaar Overheidsopdrachten

Download CV
dw2.jpg

Hilde Van Parys

Advocaat

-

Ingeschreven aan de balie te Gent van 1985 tot 1988
Ingeschreven aan de balie te Oudenaarde sinds 2000

 • Licentiaat in de rechten (Rijksuniversiteit Gent, 1985)
 • Postuniversitaire cyclus verzekeringsmanagement (EHSAL Brussel, 1992)
 • Postacademische en permanente vormingsopleiding Bemiddeling, basismodule en uitstroommodule bemiddeling in burgerlijke en handelszaken (Universiteit Gent en Antwerpen, 2008)
 • Postacademische en permanente vormingsopleiding  uitstroommodule bemiddeling in familiezaken (Universiteit Gent en Antwerpen, 2009)
 • Erkenning als Bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken en in familiezaken (2010).

Tussen 1985 en 1988 voltooide Hilde Van Parys haar stage als advocaat aan de balie te Gent.  Tijdens deze periode verwierf zij ruime ervaring in verzekeringsdossiers.  In de periode 1989-1990 verbleef zij in Zürich, waar zij op de hoofdzetel van Zürich Verzekeringen actief was in de departementen Internationale Schade en Verzekering Bedrijven.  Bij haar terugkeer in België trad Hilde Van Parys in dienst bij GAN Belgium Verzekeringen als hoofd van de schadeafdeling burgerlijke aansprakelijkheid (bedrijven en privé) en persoonlijke ongevallenverzekeringen. Van 1992 tot aan haar overstap naar het Advocatenkantoor De Wolf werkte zij als bedrijfsjuriste bij Dredging International nv te Zwijndrecht.  Zij behandelde volgende materies: octrooien, kredietverzekeringen, aannemingsovereenkomsten Benelux, opvolgen van schadegevallen, corporate housekeeping. 

Mr. Hilde Van Parys voornamelijk actief binnen het domein van de expertises, onroerende goederen en contractuele geschillen. Daarnaast biedt zij administratieve en logistieke ondersteuning aan de organisatie en de uitbouw van het kantoor.

In 2008 behaalde Hilde Van Parys het getuigschrift van de postacademische en permanente vormingsopleiding Bemiddeling, basismodule en uitstroommodules burgerlijke en handelszaken en familiezaken.

Bij beslissing  van de Federale Bemiddelingscommissie van 11 februari 2010 werd Hilde Van Parys definitief erkend als bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken en in familiezaken.

Hilde Van Parys is lid van het bemiddelingsforum te Gent.

Download CV
dw4.jpg

Charlotte De Wolf

Advocaat

-

Ingeschreven aan de balie te Gent 2014

 • Master in de Rechten (Universiteit Gent, 2014)

Charlotte De Wolf maakte tijdens haar studies kennis met het advocatenberoep door zomerstages in de jaren 2012 en 2013. 

Tijdens de zomer van 2013 volgende Charlotte De Wolf een bijzondere opleiding “Common Law” aan het King’s College te Londen.

Binnen het kantoor specialiseert Charlotte De Wolf zich, aansluitend bij haar opleiding, in het domeinen omgevingsrecht en stedenbouw.

Sinds oktober 2014 is Charlotte De Wolf lid van het redactiecomité van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid.

Download CV
dw4.jpg

Cathy Wandels

Secretaresse

-

Na haar opleiding administratief bediende trad Cathy Wandels in 2001 toe tot Advocatenkantoor De Wolf waar zij instaat voor het secretariaatswerk van Carlos De Wolf, Charlotte De Wolf en Anthony Verheggen.  Tevens volgt zij het bibliotheek-, ICT- en marketinggebeuren op.

Doordat haar secretariaatswerk voor bovenvermelde advocaten in grote mate betrekking heeft op dossiers inzake ruimtelijke ordening en milieurecht is zij bijgevolg zeer vertrouwd met deze materie en is zij wat deze rechtstakken betreft, op administratief vlak, het eerste aanspreekpunt binnen kantoor.

Bovendien heeft Cathy Wandels tijdens de voorbije jaren een aanzienlijke ervaring opgebouwd bij de administratieve opvolging van de uitvoering van aannemingsprojecten en in het bijzonder van gerechtelijke expertises.

Naast haar secretariaatswerk staat zij eveneens in voor het voorraadbeheer.

adv6.jpg

Ann Vanrysselberghe

Secretaresse

-

Ann Vanrysselberghe studeerde in 1988 af als gegradueerd meertalig secretaresse. 

Gedurende twaalf jaar was zij actief als directiesecretaresse in een bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie en plaatsing van aluminium en glazen gevelbekleding.

Zij trad in 2003 in dienst bij het Advocatenkantoor De Wolf.  Zij verleent binnen het kantoor administratieve ondersteuning aan Carlos De Wolf, Charlotte De Wolf en Hilde Van Parys. Tevens volgt zij het bibliotheek-, ICT- en marketinggebeuren op.

team

Left.svg
Right.svg
Down.svg

contact

contact.png

Etikhovestraat 6 - 9680 MAARKEDAL

&

Fortlaan 95 - 9000 GENT

T +32 55 235 200

F +32 55 300 651

Etikhovestraat 6 - 9680 MAARKEDAL & Fortlaan 95 - 9000 GENT

T +32 55 235 200